Hoa cỏ dại

Bến

Sáng Tam Giang_Morning in the Tam Giang Lagoon

Tuổi 16

Đánh bắt_ Fishing

Cầu Ngói Thanh Toàn

Rêu

Mùa hoa súng

Tam Giang