Tag Archive: Đánh bắt cá

Cất vó_ Raising the fishing net

Đánh bắt_ Fishing